Användarvillkor

Nedanstående villkor gäller mellan Ally Medical AB, 559137-1678, Tegnérgatan 37 BV, 111 61 Stockholm (Ally eller vi), en privat vårdgivare, och dig som användare av Allys tjänster. Ally tillhandahåller vårdtjänster inom primärvården genom vilka användare kan boka personliga möten med vårdpersonal. För vidare information om Ally hänvisas till ally.se och Allys app. Vänligen se ally.se/faq för svar på vanliga frågor om Allys tjänster.

Ally ska inte användas i situationer som kräver akut sjukvård. I akuta fall ska du alltid kontakta 112 eller uppsöka närmaste akutmottagning.

1. Registering

1.1 Första gången du använder tjänsten registrerar du dina användaruppgifter. Därefter kan du logga in med bank-id eller mobilt bank-id för att komma åt ditt konto.

1.2 Du får endast använda Allys tjänster för din personliga situation. För att använda Allys tjänster behöver du vara minst 18 år gammal. Vårdnadshavare till barn får dock använda tjänsten för barns räkning. I sådana fall gäller dessa villkor även i förhållande till barnet. Ally behandlar dock inte barn under 12 månader.

1.3 Vad som ovan har sagts om åldersgränser gäller dock inte om Ally har kommit överens om annat med dig eller någon samarbetspartner till Ally.

2. Ansvar

Personlig kontakt med Allys personal

2.1 Ally har nolltolerans mot alla former av hot, trakasserier, övergrepp, sexuella övergrepp eller andra brott (hädanefter gemensamt kallat övergrepp). Om det finns misstanke om övergrepp i samband med Allys tillhandahållande av tjänster kommer användaren omedelbart att stängas av från tjänsten och brottsliga övergrepp polisanmäls. Ally kan även komma att vidta andra rättsliga åtgärder mot personer som begår övergrepp mot Allys personal.

Allys ansvar

2.2 Ally ansvarar för att läkare och annan sjukvårdspersonal som anlitas genom Ally innehar föreskrivna legitimationer och giltiga försäkringar. Vidare ansvarar Ally för att den sjukvårdspersonal som du kommer i kontakt innehar rätt kompetens för att utföra Allys tjänster.

2.3 Allys tjänster utförs i enlighet med vid var tid gällande tvingande regler för sjukvård.

2.4 Ally garanterat inte (i) att använding av appen kommer att vara felfri eller utan störningar, (ii) att de servrar som krävs för tjänsten kommer att vara fria från skadliga komponenter eller (iii) att Ally kommer att åtgärda fel avseende Allys tillhandahållande av tjänster inom viss tid.

2.5 Ally ansvarar inte för tekniska störningar, förlust av dina uppgifter eller i övrigt för fel avseende tjänsten. Om inte annat följer av tvingande lagstiftning är Ally inte skyldigt att utge ersättning på grund av fel i Allys tjänster, om användarens uppgifter förloras eller på grund av brott mot dessa villkor.

Användarens ansvar

2.6 Vid försämring av det tillstånd som du har sökt vård för ska du vända dig till den allmänna vården såsom vårdcentral och i allvarliga fall ska du alltid kontakta 112 eller uppsöka akutmottagning.

2.7 En förutsättning för att Ally ska kunna ge korrekta råd och utlåtanden är att de uppgifter som du lämnar genom att svara på frågeformulär i appen eller på hemsidan, vid personlig kontakt med Ally och genom Allys undersökningar överensstämmer med verkligheten och att inget relevant utelämnas.

2.8 Du får inte ge någon annan tillgång till uppgifter för att använda Allys tjänster i ditt namn. Du måste omedelbart meddela Ally om det finns anledning att anta att någon annan har tillgång till uppgifter eller utrustning (såsom bank-id eller mobilt bank-id) med vilka personen kan använda Allys tjänster i ditt namn. Du måste omedelbart meddela Ally om något har ändrats eller kommer att ändras avseende de uppgifter du har registrerat hos Ally (såsom namn, e-post, telefonnummer, adress, uppgifter om kreditkort, m.m.).

2.9 Du får inte överföra data eller information till Ally (i) som du inte har rätt att sprida enligt tillämpliga regler eller avtal, (ii) som innehåller virus eller annan skadlig programvara på att sätt som kan orsaka Ally skada eller annars ha neagtiv påverkan på Allys tjänster, (iii) som gör, bidrar till att orsaka eller uppmuntrar andra att orsaka intrång i annans immateriella rättigheter eller (iv) som på annat sätt kan orsaka skada eller skapa olägenhet för Ally.

3. Recept

3.1 Ally följer nationella riktlinjer och anvisningar vad gäller receptförskrivning. Alla vaccin och läkemedel som Ally använder är rekommenderade av Läkemedelsverket. Ally skriver dock inte recept för s.k. licenspreparat samt vissa narkotiska och/eller bereondeframkallande läkemedel.

4. Force majeure

4.1 Om Allys tillhandahållande av tjänster eller uppfyllande av dessa villkor väsentligen försvåras eller omöjliggörs med anledning av omständighet som inte Ally har kontroll över (exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, pandemi eller epidemi) eller på grund av fel i tjänst från Allys leverantör(er) på grund av sådan omständighet ska detta utgöra befrielsegrund och inte medföra något ansvar för Ally att utge ersättning eller andra konsekvenser för Ally.

5. Uppsägning och ändring

5.1 Du förbinder dig att följa dessa villkor tills vidare från att du har godkänt dem. Ally och du, var för sig, kan när som helst säga upp avtalet mellan Ally och dig med omedelbar verkan. Om du vill att ditt konto ska raderas kan du kontakta info@ally.se.

5.2 Ally har alltid rätt att omedelbart stänga av och avsluta avtal med användare som bedöms missbruka Allys tjänster eller bryter mot dessa villkor.

5.3 Ally har alltid rätt att när som helst ändra i Allys tillhandahållande av tjänster eller att avsluta Allys tillhandahållande av tjänster.

5.4 Dessa villkor kan komma att uppdateras i vilket fall du kommer att informeras om uppdateringen i samband med beställning av tjänster från Ally.

6. Personuppgifter och cookies

6.1 Ally behandlar dina personuppgifter och cookies i enlighet med tillämpliga regler och vår personuppgiftspolicy. Vänligen se ally.se/integritet för vår vid var tid gällande personuppgiftspolicy.

7. Överlåtelse

7.1 Ally har rätt att överlåta sina tjänster inklusive därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter till tredje man. Användare har inte rätt att överlåta detta rättigheter eller skyldigheter gentemot Ally till tredje man utan Allys föregående skriftliga samtycke.

8. Tolkning och tvist

8.1 Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvister ska avgöras av allmän domstol.

8.2 Du kan vända dig till landstingets patientnämnd eller inspektionen för vård och omsorg (IVO) för synpunkter på Allys tillhandahållande av vård. Vänligen se ally.se för ytterligare information.