Användaravtal

1. Tillämplighet, omfattning m.m.

1.1

Dessa avtalsvillkor gäller mellan Astlio Medical AB, org.nr. 559137-1678, ("Astlio") och den kund/patient som registrerar sig som kontoinnehavare ("Kontoinnehavaren") avseende Astlios tillhandahållande av konto ("Konto") och tillhörande tjänster på den tekniska plattformen för Kontoinnehavare och vårdgivare (”Vårdgivaren”) som Astlio tillhandahåller genom applikationer för iOS (“Appen”) samt på webbplatsen www.ally.se.

1.2

Genom Appen kan enskilda personer boka tid hos en legitimerad yrkesutövare, exempelvis en läkare, för att erhålla en vårdkontakt i form av ett hembesök, samt inhämta information kring olika sjukdomar och dess symptom. Kontoinnehavaren kan även innan dess att hembesöket startar publicera en skriftlig beskrivning av patientens symptom under det individuella Kontot. När hembesöket startar kan Kontoinnehavaren beskriva sitt sjukdomstillstånd för läkaren, som i sin tur kan vidta en undersökning och därefter ställa diagnos och föreslå behandlingsåtgärder.

1.3

Astlio är endast en teknisk tjänsteförmedlare av den vård som ges av Vårdgivaren till Kontoinnehavaren, och Astlio ska inte i något avseende ses som vårdgivare. Det avtal som ingås mellan Kontoinnehavaren och Astlio är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning. Till förtydligande anges att Astlio således inte bär något som helst ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster (eller kvaliteten därav) som utförs inom ramen för ett möte.

1.4

Kontoinnehavaren träffar avtal med Astlio genom att skapa ett Konto, vid namn ”mina sidor” enligt vid var tid gällande anvisningar på Appen (”Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat Konto i Appen. Genom sådan registrering accepterar Kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor.

1.5

Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin profil på Appen uppdaterad och aktuell. Eventuella ändringar ska meddelas Astlio utan dröjsmål via e-mail till info@ally.se eller via telefon till nummer +4673-9966441.

1.6

Dessa avtalsvillkor, samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig i Appen.

1.7

Följande bestämmelser gäller inte om Kontoinnehavaren kommer att tillhandahållas tjänster via Appen som en del av t.ex. abonnemang, hälsoprogram via arbetsgivare, såsom en del av ersättnings- och förmånssystem:  6.1 och 6.2 (avbokning av Hembesök med rätt till återbetalning)  Andra meningen i 9.2 (rätt att säga upp avtalet med rätt till återbetalning)  Tredje meningen i 10.1 (force majeure med rätt till återbetalning)

2. Allmänt om Konto och Appen

2.1

Tecknande av Avtal och registrering av Konto och efterföljande inloggning kräver att kunden/patienten förfogar över ett BankID för identifikation och är minst sexton (16) år gammal.

2.2

Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av den användare som Kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten och Kontot för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år. Astlio ansvarar inte för utomståendes missbruk av Konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

2.3

Kontoinnehavaren ansvarar för att Konto används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i Appen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar på eller via Appen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

2.4

Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Appen som framgår av Astlio vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar avseende Appen, vilka finns tillgängliga i Appen.

2.5

Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av Astlio för att kontakta Kontoinnehavaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Kontoinnehavaren har rätten att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. Astlio är skyldig att, utan dröjsmål, bifalla Kontoinnehavarens förfrågan då denna registreras hos Astlio.

2.6

Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av Astlio i Appen utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som Vårdgivaren ger och är inte avsett att användas i stället för en läkares bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom. Användning av Appen är endast ett komplement till den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel för Vårdgivare att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter. Astlio bär inte i något avseende ansvar som Vårdgivare.

2.7

Med hänsyn till tjänstens tekniska utformning är Appen och tjänsten begränsad till vissa specifika sjukdomsslag, som vid var tid anges i Appen

3. Priser och betalning

3.1

Priser och avgifter för hembesök med Vårdgivare via Appen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår vid var tid gällande prislista, vilket tillhandahålls i Appen innan dess att möte med Vårdgivare inbokas.

3.2

Betalning för hembesök via Appen sker i förtid innan mötet påbörjas. Kontoinnehavare kan inte påbörja hembesök med Vårdgivaren innan dess att betalning erlagts.

4. Astlios ansvar

4.1

Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar Astlio för att Appen: 
a) är tillgänglig enligt punkt 4.3 - 4.6 nedan; och 
b) lagrar och tillhandahåller Kontoinnehavarens symptombeskrivning och annan information som Kontoinnehavaren eller Vårdgivaren laddar upp.

4.2

Astlio ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för Appen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Astlio ansvarar inte för förlust av data.

4.3

Astlio ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen.

4.4

Astlio har som målsättning att Appen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavare ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna besöka Kontot och Appen under dygnets alla timmar. Kontoinnehavaren kan boka in tidsbestämt möte med Vårdgivaren i enlighet med de tidsbokningsmöjligheter som tillhandahålls på Appen via bokningssystemet. Kontoinnehavare kan boka ett möte en viss bestämd dag och tid eller ett drop-in möte på de lediga tiderna i bokningssystemet. Appen inklusive hembesöken tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och i Appen aviserat underhåll eller avbrott.

4.5

Astlio ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av: 
a) fel i Kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Astlio, trots att Astlio på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa; 
b) annan omständighet som Kontoinnehavaren ansvarar för enligt Avtalet; 
c) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att Astlio på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller 
d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 10 nedan.

4.6

Astlio ansvarar endast för driften av Appen infattande tillhandahållande av hembesöken mellan Kontoinnehavare och Vårdgivare samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls i Appen av Astlio. Astlio ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som Vårdgivaren ger Kontoinnehavaren i hembesök eller i skrift via Appen.

4.7

Avbrott eller fel i Appens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Astlios kundtjänst via support@ally.se (dygnet runt) eller på telefon +4673-99 66 441(kl. 8.00 – 20.00 under vardagar med undantag för svenska helgdagar).

4.8

Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Astlio. Astlio har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kontoinnehavaren. Om avhjälpande inte kan ske har Kontoinnehavaren rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada.

4.9

Astlio ansvarar inte för fel som beror på Kontoinnehavaren eller något förhållande som Kontoinnehavaren ansvarar för. Astlio ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen. Astlios ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. Astlio svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Astlios varumärke, firma, och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Astlio i Appen, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör Astlio (eller i förekommande fall Astlios licensgivare) med ensamrätt. Astlio förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Astlios material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller Astlios instruktioner från tid till annan är förbjuden. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Astlios immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. Astlio förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Astlios immateriella rättigheter.

5.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Astlios tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster åt Kontoinnehavaren, ska tillfalla Astlio med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

6. Avbeställning av hembesök

6.1

Kontoinnehavare kan avbeställa/ångra inbokat hembesök kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan dess att hembesöket ska äga rum. Om avbeställning sker enligt ovan ska betalning som erlagts för hembesök återbetalas inom 14 dagar.

6.2

Kontoinnehavaren samtycker till att denne inte har någon avbeställnings-/ångerrätt till beställning av ”drop-in” hembesökstider samt vid de tillfällen då Kontoinnehavare ställer in inbokat möte senare än 24 timmar innan dess att mötet ska äga rum. Vid sådana tillfällen äger Kontoinnehavaren inte rätt till återbetalning av erlagt belopp för hembesöket.

7. Otillåten användning och information

7.1

Astlio ser allvarligt på all otillåten användning av Kontot och Appen i strid med dessa allmänna villkor och/eller Astlios vid var tid gällande policys angående säkerhet, etik m.m. Det är bland annat inte tillåtet att filma konsultationer med vårdpersonal eller att på något sätt sprida sådant material. Astlio kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsedd otillåten användning av Kontot, Appen etc.

7.2

Astlio förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till Kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen, stänga av Kontoinnehavarens Konto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda Appens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har Astlio dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.

7.3

Om Kontoinnehavaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är Kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla Astlio skadeslöst från all skada som Astlio orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

7.4

Astlio kan inte tillhandahålla sådan information om Kontoinnehavaren som Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för enligt gällande rätt, och som Vårdgivaren motsätter sig eller inte kan publicera i Appen.

8. Avtalstid och uppsägning

8.1

Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt Kontoinnehavaren registrerat ett Konto hos Astlio. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådant upphörande ska Astlio skyndsamt ta bort det avslutade Kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Kontoinnehavaren.

8.2

Astlio har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Kontoinnehavarens Konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

8.3

Kontoinnehavare som har avstängts från Konto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Konto utan att särskilt tillstånd erhållits av Astlio.

9. Utveckling och villkorsändring

9.1

Astlio förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Konto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna kundvillkor kan erhållas i Appen.

9.2

Kontoinnehavaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Astlios förändring av Appen eller Avtalet är till väsentlig nackdel för Kontoinnehavaren och äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp avseende inbokat men ej genomfört hembesök.

10. Force Majeure

10.1

Astlio ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Astlios kontroll och som Astlio skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Astlio inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kontoinnehavaren har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört hembesök.

11. Meddelanden

11.1

Kontoinnehavaren ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken Kontoinnehavaren önskar att Astlio från tid till annan ska sända bekräftelse, påminnelse och andra meddelanden. Kontoinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål meddela Astlio om förändringar i sina kontaktuppgifter. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post.

11.2

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; 
a) om avsänt med e-post, sms eller telefax: när mottagandet behörigen bekräftats, 
b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller 
c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.

12. Personuppgifter

12.1

För information om hur Astlio hanterar och behandlar Kontoinnehavares personuppgifter så hänvisas till Astlios integritetspolicy. I integritetspolicy finns detaljerad information om Astlios personuppgiftshantering, inklusive tydliga instruktioner om Kontoinnehavares rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

13. Övrigt

13.1

Kontoinnehavaren får ej överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

13.2

Astlio har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

14. Tvist

14.1

För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Skickat!

Tack för er bokningsförfrågan.
Vi kontaktar er så snart vi kan.

Booka vaccination privat

Skicka er bokningsförfrågan så kontaktar vi er snarast.

Något gick fel

Skickat!

Tack för er bokningsförfrågan.
Vi kontaktar er så snart vi kan.

Boka vaccination företag

Skicka er bokningsförfrågan så kontaktar vi er snarast.

Något gick fel