Integritetspolicy

Ally Medical AB, 559137-1678, Tegnérgatan 37 BV, 111 61 Stockholm (Ally eller vi) är etablerat i Sverige och vi följer tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige.

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör även för vissa val som du har i förhållande till personuppgifter om dig.

Var vänlig kontakta oss på info@ally.se för att ändra eller radera uppgifter som vi har om dig eller för att nyttja någon rättighet du har enligt denna policy.

1. Omfattning

1.1 Integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter för vilka Ally är personuppgiftsansvarig och tillämpas när du delar personuppgifter direkt eller indirekt med Ally eller använder någon av Allys tjänster.

1.2 Integritetspolicyn omfattar inte behandling av personuppgifter som Ally utför i egenskap av personuppgiftsbiträde på grund av användande av våra tjänster genom försäkringsgivare. I sådana fall tillämpas din försäkringsgivares integritetspolicy. Du kan också kontakta oss på info@ally.se om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter på uppdrag av en annan personuppgiftsansvarig.

2. Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig:

 1. Kontaktuppgifter så som namn, e-mailadress och telefonnummer.
 2. Hälsouppgifter som du tillför oss. Som vårdgivare kommer vi aldrig att dela med oss av hälsouppgifter till en icke-medicinsk tredjepart. Medicinska tredjeparter är exempelvis labb för tester, NPÖ, fysiska och digitala vårdgivare och försäkringsbolag.
 3. Användarbeteende inkluderat digitalt beteende (exempelvis ditt beteende på vår webbplats/applikation).
 4. Teknisk information (exempelvis IP-adress).

3. Hälsouppgifter som behandlas

3.1 När du träffar en läkare från oss eller nyttjar vår tjänst på annat sätt kan du komma att dela med dig av personuppgifter beträffande din tidigare och nuvarande fysiska och mentala hälsa. Personuppgifterna kan handla om att du lider av någon sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd). Hälsouppgifter som är specifikt relaterade till dig kan också tillföras av den läkare du kommer i kontakt med när du använder vår tjänst. Att läkaren tillför uppgifter är en del av läkarens skyldighet mot dig som patient.

3.2 Allys verksamhet faller under patientdatalagen (2008:355) och vi måste därför behandla (inklusive arkivera). Hälsouppgifter som uppkommer i samband med att du använder vår tjänst.

3.3 Vi delar inga Hälsouppgifter med tredje part utanför vår tjänst (andra än medicinskatredje parter), förutom i enlighet med lag (t.ex. patientdatalagen). För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss även av vissa externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter (inkluderat Hälsouppgifter) på uppdrag av oss.

3.4 Har din försäkringsgivare hänvisat dig till Ally kan vi, för reglering av specifikt försäkringsfall, lämna ut Hälsouppgifter om dig, inklusive kopia av dina journalhandlingar, till din försäkringsgivare. Denna utlämning gör Ally i egenskap av personuppgiftsbiträde gentemot din försäkringsgivare och denna Integritetspolicy är därför inte tillämplig på den behandlingen. För mer information kring denna behandling hänvisas du till din försäkringsgivares personuppgiftspolicy.

4. Legal grund för behandlingen och ändamål

Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen av respektive personuppgiftskategorier är följande:

 1. Kontaktuppgifter behandlas för att erbjuda Allys tjänster (dvs. för att kunna fullgöra avtalet oss emellan), inklusive att exempelvis följa upp din användarupplevelse. Vi kan också komma att använda Kontaktuppgifter för att bedriva marknadsföringsaktiviteter, t.ex. för utskick av nyhetsbrev.
 2. Hälsouppgifter behandlas på basis av ditt samtycke för att tillhandahålla Allys tjänster och för att uppfylla alla tillämpliga legala skyldigheter. Detta inkluderar att våra läkare för journaler om dig.
 3. Användarbeteende behandlas för att förbättra mobilapplikationen, analysera användares beteenden och göra användarupplevelsen bättre.
 4. Teknisk information behandlas för att förstå användare och i marknadsföringssyfte.

5. Lagring av uppgifter

5.1 Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet. Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Återkallelsen av samtycket påverkar dock inte Allys behandling av personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. patientdatalagen.

6. Cookies m.m.

6.1 För göra våra tjänster och din upplevelse av dem bättre samlar vi in information från din dator, telefon/padda och webbläsare, inklusive din IP-adress och domännamn, information från cookies, egenskaper för hårdvara (exempelvis enhetens ID), hemsidor du besökt, rörliga bilder och bilder du sett på vår hemsida, adresser från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter besök av våra, datum och tid för ditt besök och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster och trender inom våra tjänster. För att möjliggöra detta använder vi oss av webbloggar eller applikationer som känner igen din dator och insamlar information om datorns aktivitet online. Vi samarbetar också med vissa tredjeparter för att samla in och analysera delar av denna information.

6.2 Vi använder vi oss både av tillfälliga och permanenta cookies på våra webbplatser. En cookie utgörs av en liten mängd data, ofta innefattande en anonym unik identifierare, som skickas till din webbläsare från en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas cookien på din dators hårddisk. Din webbläsare godkänner tillgången till cookies som webbplatsen skickat till din dator.

6.3 Våra cookies tillhandahåller information som underlättar din användning av vår webbplats. Våra cookies samlar information om din användning av vår webbplats under din nuvarande session och över tid, din dators operativsystem och webbläsartyp, din geografiska position, den webbplats du besökte innan vår webbsida och länkar du använde för att lämna vår webbsida. På vissa webbsidor möjliggör cookies att våra webbplatser kan komma ihåg information om våra besökares språkval och ursprungsland. Du kan ändra vår insamling av information genom att ändra inställning för cookies i din webbläsare.

7. Överföring till trejde land/tredje part

7.1 Vi använder personuppgiftsbiträden med vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter av de skäl som angetts ovan. En del av personuppgiftsbiträdena kan vara etablerade utanför EES. De personuppgiftsbiträden vi sammarbetar ska uppfylla en adekvat säkerhetsstandard. För att tillförsäkra en adekvat säkerhetsstandard tillämpas exempelvis EU:s standardklausuler om överföring av uppgifter.

8. Dina rättigheter

Dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter inkluderar följande:

 1. Du kan återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. På grund av att vi är en vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att behålla merparten av din Hälsouppgifter. På din förfrågan kommer alla Hälsouppgifter (förutom sådana som vi har en rättslig skyldighet att behålla) att raderas.
 2. Du kan erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och om vilka som mottagit dina personuppgifter.
 3. Du kan få felaktig information om dig själv rättad. Under vissa omständigheter, inklusive när det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd). Om riktigheten av personuppgifterna eller den lagliga grunden för behandling är ifrågasatt kan du begära att behandlingen av uppgifterna ska begränsas. Du kan att invända mot behandling som sker på basis av Allys berättigade intressen. Vid en sådan invändning är Ally skyldig att demonstrera laglig grund för fortsatt behandling av personuppgifterna. Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.
 4. Du kan få dina personuppgifter i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.